Posts

Showing posts from 2018

तुकडे

पेशी दुंभगतात आणि जोडून राहतात असे काही तुकडे. शिवण घालून जोडले जातात, अंगचेच होतात असे गोधडीसारखे काही तुकडे. माझे आणि माझ्या जगाचेही.  जगाचा एक तुकडा माझ्या एका तुकड्याला ओळखतो. दुसरा दुसर्‍याला. जग तुकड्यापुरतं मीही तुकड्यापुरतीच अनोळखी तुकड्यांची वाट दिसत नाही, बघाविशी वाटत नाही जगाला आणि मलाही. जगाला मी कळलेली असते आणि मला जग.  - नी