Posts

Showing posts from July, 2016

एक दो एक दो

एक हो दोन नाही एक छान दोन वाईट एक आराम दोन घाई एक मजा दोन सजा एक मोगरा दोन कचरा एक पाऊस दोन उन एक भरारी दोन ठेचा एक नितळ दोन ओरखाडे एक दो एक दो एक दो एक दो सगळा पसारा फेक दो फेक दो एक दो एक दो याला त्याला आणि स्वत:ला फेक दो फेक दो - नी